Tovar

Energetické ohodnotenie budovy

Kolaudačným procesom si dnes musí prejsť každá stavba, ktorú chceme obývať alebo využívať na nejaké účely. V rámci kolaudačného procesu sa však okrem splnenia bezpečnostných noriem kontroluje aj to, či daná stavba spĺňa zákonom stanovené požiadavky energetickej hospodárnosti. Energetické vlastnosti budovy sa po ich posúdení ohodnotia rozdelením do energetických tried písmenami A až G. Podľa zmeny zákona, ktorého platnosť ustanovenia sa zmenila so začiatkom roka 2016, musí každá novo postavená budova vyhovieť energetickej triede A1.

energetický certifikát

Staršie stavby, ktoré boli postavené pred touto zmenou pritom musia vyhovieť energetickej triede B. Presné údaje o energetickom vyhodnotení sa uvádzajú v certifikáte, kde je zároveň určená aj trieda, do ktorej ohodnotená budova spadá. Jediné budovy, na ktoré sa toto ustanovenie nevzťahuje sú rôzne historické stavby, pamätníky, kostoly, priemyselné stavby, poľnohospodárske priestory, ktoré nie sú určené na bývanie, dielne, bytové priestory obývané menej než 4 mesiace počas roka a zopár ďalších výnimiek.

energetické triedy

Energetický certifikát budovy Certifikaciabudovy.sk hodnotí podrobne jej stav z hľadiska všetkých druhov energií, a to energie na vykurovanie, ohrievanie vody, vzduchotechniku, osvetlenie, klimatizáciu a elektroinštalácie. Získanie tohto certifikátu je naozaj kľúčové a dôležité, pretože bez neho nie je možné stavbu skolaudovať, predať a ani prenajať. Povinnosťou každého majiteľa budovy je pri predaji a rovnako aj prenájme energetický certifikát doložiť, či už jeho originál (kúpa), alebo kópiu (prenájom). Účelom takéhoto energetického hodnotenia stavieb je snaha o zníženie podielu oxidu uhličitého a jeho emisií, ktoré sa z ich užívania produkuje. Vrátane toho je energetický certifikát taktiež významným dokumentom, na základe ktorého je možné budovu oceniť a vypočítať jej energetickú spotrebu.